داروهای ممنوع و مصرف با احتیاط در فاویسم و بیماری کمبود G6PD

به نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))

G6PD Defiency 200x300 - داروهای ممنوع و مصرف با احتیاط در فاویسم و بیماری کمبود G6PDبیماری کمبود G6PD یا فاویسم  یک بیماری شایعی است. اغلب پزشکان متخصص کودکان در اوایل دوران نوزادی تست بررسی کمبود G6PD یا فاویسم را برای نوزاد درخواست می کنند تا تکلیف نوزاد از نظر این بیماری مشخص گردد. در ویزیت بچه های مبتلا به این بیماری گاهی اوقات هم پزشک و هم والدین از نظر ذکر ابتلا کودک به این بیماری در هنگام تجویز دارو دچار کوتاهی شده ممکن است در موارد نادر باعث بروز مشکلات جدی گردد.
لیست داروهای زیر که در نوع خود کامل ترین لیست داروهای منع مصرف و یا مصرف با احتیاط در بیماری کمبود G6PD و فاویسم است جهت پزشکان و والدین گرامی که توسط یکی از دانشگاه های کشور تهیه گردیده است، حضورتان تقدیم می گردد.

در مورد خود این بیماری مقاله «بیماری کمبود G6PD و فاویسم (Favism)» را از اینجا بخوانید.

Drugs to avoid in G6PD Deficiency

No

Name

Risklevel

۱

Acetanilide (Acetanilid)

High

۲

Acetylphenylhydrazine (2- Phynylacetohydrazide)

High

۳

Aldesulfone Sodium (Slfoxone)

High

۴

Aminophenazone (Aminopyrine)

Low

۵

Antaozoline (Antistine)

Low

۶

Arsine

High

۷

Ascorbic Acid

Low

۸

Beta- Naphthol (2-Naphthol)

High

۹

Chloramphenicol

High

۱۰

Chloroquine

High

۱۱

Ciprofloxacin

High

۱۲

Colchicine

Low

۷۶

Cotrimoxazal

High

۱۳

Dapsone (Diaphenylsulfone)

High

۱۴

Dimercaprol

High

۱۵

Diphenhydramine (Difenilhydramine)

Low

۱۶

Dopamine (L- dopa)

Low

۱۷

Doxorubicin

High

۱۸

Furazolidone

High

۱۹

Glibenclamide

High

۲۰

Glucosulfone (Glucosulfone Sodium)

High

۲۱

Isobutyl Nitrite

High

۲۲

Isoniazid

Low

۲۳

Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 Sodium Sulfate)

High

۲۴

Menadione (menaphtone)

High

۲۵

Menadione sodium bisulfate (Vitamine K3 Sodium Bisulfite)

High

۲۶

Mepacrine (Zuinacrine)

High

۲۷

Mesalazine -5-Aminosalicylic Acid (Paraminosalicylic acid)

High

۲۸

Methyltioninium Chloride (Methylene Blue)

High

۲۹

Nalixic Acid

High

۳۰

Naphthalene, Pure (Naphtalin)

High

۳۱

Niridazole

High

۳۲

Nitrofural (Nitrofurazone)

High

۳۳

Nitrofurahttp://olomepezeshki.ir/ntoin

High

۳۴

Norfloxacin

Low

۳۵

O-Acetylsalicylic Acid (Acetylsalicylic Acid)

High

۳۶

Oxidase, Urate (urate Oxidase)

High

۳۷

Pamaquine

High

۳۸

Para- Aminobenzoic Acid

Low

۴۰

Pentaquine

High

۴۱

Phenacetin (acetophenetidin)

High

۴۲

Phenazone (antipyhttp://olomepezeshki.ir/rine)

Low

۴۳

Phenazopyridine

High

۴۴

Phenylbutazone

Low

۴۵

Phenytoin

Low

۴۶

Phynylhydrazine

High

۴۷

Phytomendadione (vitamin K1)

Low

۳۹

Pracetamol (acetaminophen)

Low

۴۸

Primaquine

High

۴۹

Probenecid

High

۵۰

Procainamide

Low

۵۱

Proguanil (chlorguanidine)

Low

۵۲

Pyramethamine

Low

۵۳

Quinidine

Low

۵۴

Quinine

Low

۵۵

Stibophen

High

۵۶

Streptomycin

Low

۵۷

Sulfacetamind

High

۵۸

Sulfacytine

Low

۵۹

Sulfadiazine

Low

۶۰

Sulfadimindine

High

۶۱

Sulfafurazole (Sulfafurazone, Sulfisoxazole)

High

۶۲

Sulfaguanidine

Low

۶۳

Sulfamerazine

Low

۶۴

Sulfamethoxazole

High

۶۶

Sulfamethoxazole

High

۶۵

Sulfamethoxypyridazine

Low

۶۷

Sulfapyridine

High

۶۸

Sulfasalazine, Salazosulfapyridine (Salazopyrin)

High

۶۹

Thiazosulfone (Thiazolesulfone)

High

۷۰

Tiaprofenic Acid

Low

۷۱

Tolonium Chloride, Tolonium Chloride (Toluidine Blue)

High

۷۲

Trihexyphynidyl (Benzhexol)

Low

۷۳

Trimethoprim

Low

۷۴

Trinitrotoluene (2,4,6- Trinitrotoluene)

High

۷۵

Tripelennamine

Low

برچسب ها:

:: سکسولوژی (18+) محرمانه های جنسی