نحوه گزارش نویسی در پرستاری

به نقل از

(کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور))

شامل اهداف کلی:

۱ . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺰارش
۲ . اﻫﺪاف ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ
۳ . روش ﻫﺎی ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ
۴ . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﺤﯿﺢ
۵ . ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری
۶ . ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ

قطﺐ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز با ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ :
ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺳﺎﻟﻤﯽ / ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن :
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺮازی / ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺷﯿﻮا ﺣﯿﺪری / ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اروﻣﯿﻪ
ﻣﻬﻨﺎز ﺳﻨﺠﺮی / ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻬﺮان
ﻃﺮاح آﻣﻮزﺷﯽ :
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﯿﺮازی

دانلوووود

منبع

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد