Komakyari Elderly Care - مفهوم پیری و روانشناسی سالمندان

مفهوم پیری و روانشناسی سالمندان

مفهوم پیری و روانشناسی سالمندانبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))روان‌شناسان، معمولا دوره پیری را به عنوان دوره انحطاط در نظر می‌گیرند. افراد در دوره پیری...ادامه

.jpg - تشخیص افتراقی

تشخیص افتراقی

تشخیص افتراقیبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) موج P موج P پهن:هیپرتروفی یا بزرگی دهلیز چپموج P بلندهیپرتروفی یا بزرگی دهلیز راستموج P کوچکریتم...ادامه

ECG 37 1 - تفسیر سیستماتیک ECG

تفسیر سیستماتیک ECG

تفسیر سیستماتیک ECGبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) دستورالعمل تفسیر نظامدار الکتروکاردیوگرافی (ECG)یافتن استاندارد و لید aVR ریت ریتممنظم ...ادامه

ECG 76 - آریتمی ها

آریتمی ها

آریتمی هابه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) اصطلاح آریتمی را می توان به عنوان آشفتگی و اختلال انقباض ریتمیک دهلیز و بطن در اثر اختلال تولید ایمپالس یا هدایت...ادامه

ECG 87 - مرور سیستماتیک آریتمی ها

مرور سیستماتیک آریتمی ها

مرور سیستماتیک آریتمی هابه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) فلوچارت رویکرد نظامدار به آریتمی هافلوچارت رویکرد نظامدار به آریتمی...ادامه

ECG 25 - لیدها یا الکترودهای ECG

لیدها یا الکترودهای ECG

لیدها یا الکترودهای ECGبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) الکترودهای دستگاه نوار قلب 12 عدد می باشد، از شش لید اندامی (I, II, III, aVR, aVL, aVF) و شش لید سینه ای (V1–V6) تشیکل...ادامه

ECG 28 - محل قرارگیری لیدها

محل قرارگیری لیدها

محل قرارگیری لیدهابه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) قبل از صحبت در مورد جایگذاری لیدها، بگذارید در مورد الکترود صحبت کنیم. چرا باید لیدها را در جایی خاص از...ادامه

ECG 31 1 - مورفولوژی نرمال ECG

مورفولوژی نرمال ECG

مورفولوژی نرمال ECGبه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) مورفولوژی نرمال ECG کاغذ نوار قلب ارتفاع کاغذ به میلی متر (mm) و پهنای آن بر حسب واحد میلی ثانیه (ms) اندازه...ادامه

ECG 18 2 electrocardiography - تاریخچه نوار قلب

تاریخچه نوار قلب

تاریخچه نوار قلببه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی)) ویلم اینتهون (Willem Einthoven) یا آنتوان به فارسی در سال 1860 در اندونزی به دنیا آمد. پدر وی پزشک بود، که در زمان بچگی...ادامه

ECG 21 2 - فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب

فیزیولوژی سیستم هدایتی قلببه نقل از ( مدیکال نیوز (اخبار پزشکی وسلامت)-انجمن دانشجویان علوم پزشکی))سیستم هدایتی قلب از پنج بافت اختصاصی تشکیل شده است:گره سینوسی دهلیزی (گره SA) گره دهلیزی...ادامه